Вимоги до структурних елементів основної частини

У вступі має бути:

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним чи концептуальним принципом.

Мета дослідження : вивчити і науково обгрунтувати…

Гіпотеза дослідження (якщо вона є):…

У відповідності з метою і гіпотезою дослідження ставляться такі завдання:

Наукова новизна дослідження полягає у тому…

Практичне значення дослідження .

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, …розділи, висновки, список використаних джерел із…найменувань, …додатків. Загальний обсяг…сторінок.

Вимоги до викладу тексту курсової роботи

Текст курсової роботи – це виклад відомостей про предмет (об’єкт) дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності означеної роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати.

Текст курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію і висновки.

Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з нової сторінки.

Висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань.

Рекомендації

У курсовій роботі на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. Текст рекомендації може поділятись на пункти.

Посилання у курсовій роботі

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. Додаток Е).

Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках:

— з наведенням прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і сторінки. Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89]

— при наявності кількох робіт одного автора одного року видання, після дати додається маленька латинська літера. Наприклад: [Арутюнова 1999а, с. 342; Austin 1994а, c. 89]

— при посиланні на колективні видання наводити повну назву роботи. Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89]

— при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати повну або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел. Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89]

— при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки. Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89]

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.І –84. Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила складання).

Вимоги до додатків

У додатках вміщують матеріал, який:

— є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження.

— не може бути розміщений в основній частині курсової роботи через великий обсяг або способи його відтворення.

У додатки можуть бути включені:

— додаткові ілюстрації або таблиці;

— матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо.

web.znu.edu.ua

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 1062

ЕЩЁ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

ВИМОГИ ДО ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

Текст роботи має бути виконаний у вигляді комп’ютерного набору на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

Текст курсової роботи має бути набраний звичайним (не жирним, не курсивом) шрифтом Times New Roman №14 через полуторний інтервал. Абзацний відступ – 1,25. Поля таких розмірів: зсередини (ліве) – 28 мм (з урахуванням палітурки), зовні (справа) – 14 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Щільність тексту має бути однаковою. Текст роботи, рисунки, схеми, формули і таблиці не мають виходити за поля роботи. Текст роботи має бути вирівняний з обох боків (вирівнювання по ширині).

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЕКСТУ

Обсяг тексту курсової роботи складає 50-55 сторінок. До загального обсягу курсової роботи включають титульну сторінку, завдання на виконання роботи, зміст, реферат, вступ, 4 розділи та висновки. Додатки та список використаних джерел до загального обсягу курсової роботи не входять, але нумеруються.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний лист, який включають у загальну нумерацію сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не ставлять.

Заголовки розділів роботи слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без знака №. Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки.

Структурні елементи ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують, а їх назви є заголовками розділів роботи.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Розділи, підрозділи курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами.

Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка великими літерами друкують заголовок розділу. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Якщо по тексту зустрічається перелік даних, то кожне нове починається з абзацного відступу без використання тире або інших елементів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ ТА ТАБЛИЦЬ

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Не допускається використання сканованих рисунків і таблиць.

Рисунки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках наукової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри котрих перевищують формат А4, розміщають у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. Посилання на рисунки та таблиці є скороченими. Наприклад: … динаміку рівня економічної безпеки показано на рис. 3.1 або ….показники діяльності служби економічної безпеки підприємства подано у табл. 1.2.

Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під рисунком, наприклад, Рис. 3.1 Схема розміщення …. Назви рисунків розміщають після їхніх номерів, по центру. За необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст або пояснювальні дані).

Рисунки нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер рисунка має складатися з номера розділу і порядкового номера рисунку, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).

Таблиці у тексті курсової роботи використовують для:

подання цифрового матеріалу;

для упорядкованого подання текстового матеріалу.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках).

Таблицю на сторінці з альбомною орієнтацією розміщують таким чином, щоб її можна було читати шляхом повороту переплетеного блоку роботи за годинниковою стрілкою.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над словом «таблиця». У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис Таблиця з указівкою її номера. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Назву таблиці розміщують симетрично до тексту. Назва і слово Таблиця починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовок кожної графи в шапці таблиці має бути по можливості коротким.

У графах повторювані елементи, що мають відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщають так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони є одним реченням із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не меншою ніж 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку справа над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл. » і вказують номер таблиці. Наприклад: Продовження табл. 1.2.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ФОРМУЛ

Формули і рівняння у роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад оформлення формули наведений у додатку Д.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел розміщається після загальних висновків до роботи.

Список використаних джерел містить перелік використаних інформаційних джерел: навчальних посібників, підручників, статей, монографій, тезисів конференцій, адрес Інтернету.

Список літератури слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Посилання в тексті роботи на джерела необхідно відзначати порядковим номером по переліку посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, у науковій праці [1-7]. або … цей показник становить 3,6% [15, с. 134].

Цитата в тексті: «. незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації»[6, c. 31].

Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин.

Ким Дж. Ситуационный поход к управлению / Джей Тайк Ким. — СПб.: Петрополис, 2001. — 336 с.

Репин В. Процессный поход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. Репин, В. Елифаров. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 544 с.

Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : [учебник]. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 544 с.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ

Додатки слід оформлювати як продовження курсової роботи на його наступних сторінках, розташовуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є в тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула В.1 відповідно до правил оформлення, зазначених вище.

Приклад оформлення додатків наведений у додатку Е.

studepedia.org

Вступ: зберігаємо формальність

Суворі формальні вимоги до оформлення курсової (ану тільки спробуй зробити правий берег 1,5 см, а не 1 см) – те, що передусім відштовхує й лякає студентів. Насправді всі ці, на перший погляд, дивні стандарти від Міністерства освіти зумовлені звичайною логікою та специфікою самої роботи (реферату, диплому тощо). Наприклад, лівий берег має бути 2,5 см (цікаво тільки, що такі методичні інструкції в різних вишах різняться) для того, щоб курсову було зручніше зшивати. «Нав’язана» структура тексту – обов’язковий вступ із прописаною до нюансів актуальністю, об’єктом і предметом, між якими часто не бачать різниці, – допомагає нам не загубитись у власному дослідженні, зрозуміти, з чого варто розпочати та чим закінчити.

Написати курсову, де кома до коми, буква до букви, – це вже гарантія отримати хорошу оцінку. Однак є викладачі, для яких наявність блискучого змісту та ідей у роботі – не показник. А от якщо в роботі немає слешу в потрібному місці чи в першому розділі підрозділів більше, ніж у другому (а повинно бути порівну), то на «А» можеш навіть не сподіватися. Написав відверту нісенітницю, але грамотно підійшов до оформлення та тримався на захисті впевнено, відповівши на всі запитання, – вуаля, тримай свої 90.

Тож порада: ретельно притримуйтеся стандартів написання курсової, запропонованих викладачем. Коли станете видатними вченими, тоді зможете диктувати власні правила. А поки пам’ятаймо про стипендію.

Крок 1: розробляємо план

Вимоги досконально вивчені, титулка оформлена за кращими традиціями методичного посібника, проте Word показує жахаюче «сторінка: 1 із 1», що робити далі?

Далі – найцікавіше. Потрібно обрати тему і накидати план. Але робити це не просто. Ідеальний варіант – обрати тему, що справді цікава. Прагматичний варіант – обрати тему, до якої можна легко знайти велику кількість інформації. Ідеально-прагматичний варіант – звернутися до теми, з якою ви вже працювали (маєте власні статті, попередні курсові, реферати, що можна використати).

План повинен відповідати загальноприйнятій структурі:

 • вступ;
 • основна частина (мінімум 3 розділи з підрозділами, побудовані за принципом від загального до конкретного, наприклад: історія розвитку теорій держави – 1-й розділ, теорії держави – 2-й розділ, детальний розгляд теологічної теорії та приклади – 3-й розділ; для студентів 1 та 2 курсів 2 розділи достатньо);
 • висновки;
 • додатки (навіть якщо ви затятий гуманітарій, не нехтуйте цією частиною; графіки, схеми, таблиці, статистичні дані зроблять вашу курсову більш зрозумілою та насиченою);
 • список використаних джерел (мінімум 20 джерел; класно, якщо хоча б декілька з них іноземною мовою, це підвищить статус роботи; можна трохи схитрити та знайти переклади необхідних цитат рідною мовою, а у список внести їх мовою оригіналу).

Порада: обов’язково підійдіть до викладача із планом та списком літератури приблизно через 2 тижні після отримання завдання написати курсову. Поцікавтеся, яку додаткову літературу він може порекомендувати. Зазвичай так себе поводять нервові першокурсники через «незнання всієї специфіки процесу». Студенти старших курсів таким чином продемонструють серйозність своїх дослідницьких намірів (але сядуть за написання курсової в останню ніч перед дедлайном) і приємно здивують викладача.

Крок 2: шукаємо потрібну інформацію

Тепер необхідно знайти інформацію для кожного з пунктів плану. Сміливо додавайте до титулки пусті сторінки (лише із заголовками), під час роботи із джерелами ви їх заповните. Сам текст курсової слід розміщувати відповідно до розділів. Скопійована інформація повинна бути максимально перефразованою. Пам’ятайте, що поруч із шматками тексту потрібно вказати, звідки ви це взяли (поруч із цитатою у квадратних дужках). Керуючись цим принципом, далі зробити список джерел буде дуже просто.

Якщо ви працюєте над курсовою не один день, заведіть спеціальний блокнот і фіксуйте будь-які ідеї, тези – все, що спадає на думку. «Відфільтровані» ідеї також вносьте в курсову відповідно до тематики розділу. Такий брейн-стормінг стимулює неочікувані відкриття, дозволяє врахувати та продумати найдрібніші деталі. Можливо, саме вони забезпечать високу якість вашої роботи. Подивіться тематичне відео, існує безліч допоміжних ресурсів. Наприклад, Prometheus, «ПостНаука». Щось корисне можна знайти навіть на Youtube. Фіксуйте думки, що вам сподобались, а в курсовій не бійтеся посилатися на відеоматеріали.

Порада: максимум власного «я». Чим більше у вашій роботі фраз типу «нам здається», «на нашу думку», «з нашої точки зору» («ми» – це студент та науковий керівник), тим менша ймовірність того, що розпізнають ваші скопійовані уривки.

Крок 3: пишемо вступ і висновки

Залишилося написати вступ, висновки та допрацювати список літератури. Цю частину роботи доречно лишити на десерт. У вступі зазначаємо актуальність дослідження, поставлені цілі та задачі, гіпотезу дослідження, предмет, об’єкт, ступінь розробки теми, основні досліджувані поняття та структуру роботи.

Висновки – це, по суті, доповнений та деталізований вступ. У ньому необхідно спростувати чи підтвердити поставлену гіпотезу, а також згадати про перспективу подальшого вивчення теми. Закінчити роботу можна, стимулюючи подальші роздуми ефектним питанням.

Вступ та висновки читаються завжди і будь-яким викладачем. Нецікавий вступ збільшує шанси того, що вашу курсову не оцінять. Тож постарайтеся зробити цю частину роботи якомога інтригуючою. У будь-якому разі особливу увагу зверніть на рівень висвітлення актуальності вашої теми.

Остання порада: і від написання курсової можна отримати задоволення. Від вас залежить, наскільки цікавим може бути сам процес.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

studway.com.ua

Правила оформлення курсової роботи

Друкований на одному боці білого паперу формату А4 (210 х 297 мм)

Times New Roman

Ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2см, нижнє – 2см

Відстань між заголовками та текстом

Два міжрядкові інтервали

Назви розділів пишуться великими літерами посередині, назви підзаголовків маленькими (окрім першої) посередині. Крапки після назв не ставляться. Можна виділяти жирним шрифтом або курсивом. Перенос не допускається.

Першою сторінкою вважається титульний аркуш, але на ньому номер не ставиться, так як і на сторінці зі змістом. Номер проставляється зі стор. 3, починаючи зі вступу. Розташовується номер сторінки у верхньому правому куті. «№» чи «стор.» не ставиться. Крапка після цифри теж не ставиться.

Об’єм роботи
(друкованих сторінок)

для 1 курсу – 30 сторінок
для 2, 3 курсу – 35 сторінок
для 4 курсу – 35 – 40 сторінок

Перелік використаної літератури

Посилання (зноски) можна робити трьома способами:

І . У свою чергу О. Лєйст, заперечуючи необхідність виділення заходів захисту, вва­жає, що їх функції та спосіб реалізації відріз­няються від заходів юридичної відповідаль­ності (Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. — М., 1981. – с. 90)

ІІ . У свою чергу О. Лєйст, заперечуючи необхідність виділення заходів захисту, вва­жає, що їх функції та спосіб реалізації відріз­няються від заходів юридичної відповідаль­ності. [ 12, с.90]. Де «12» – номер літературного джерела у списку використаної літератури.

ІІІ . У свою чергу О. Лєйст, заперечуючи необхідність виділення заходів захисту, вва­жає, що їх функції та спосіб реалізації відріз­няються від заходів юридичної відповідаль­ності. 1

1 Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. — М., 1981. – с. 90 (шрифт 10)

vmurol.net.ua

Правила написання курсової роботи 2018 приклад

Коментар до курсової роботи

Курсова робота виконана студенткою третього курсу біолого-технологічного факультету, відповідає загальним положенням та вимогам її написання та оформлення. Структура курсової роботи відповідає методичним рекомендаціям.

Робота складається з двох частин: реферативної та розрахункової. В першій частині студентка опрацювала достатню кількість наукової літератури з даного питання. Причому, більша половина з них, це збірники наукових праць за останні 5 років. Особливо цінним є використання праць науковців інституту птахівництва НААНУ.

План роботи складений в логічній послідовності з висвітленням всіх технологічних питань.

В реферативній частині чітко висвітлений сучасний стан досліджуваного питання.

Розрахункова частина виконана вірно. Проведено всі необхідні обчислення: батьківське поголів’я стада, валове виробництво м’яса і інкубаційних яєць, складені рецепти комбікормів, визначено витрати кормів на день, на одну голову, на день на все поголів’я, за весь період продуктивного використання птиці.

В тексті не використані раніше вживані застарілі терміни, а лише сучасна термінологія з використанням скорочень слів загальновживаних в науковій та с.-г. літературі.

Але слід вказати на деякі недоліки при посиланні на використані джерела в огляді літератури. Посилання в тексті на використані джерела літератури слід позначати порядковим номером літературного джерела у списку використаної літератури і виділити двома квадратними дужками, наприклад [5], або пишучи прізвища і ініціали авторів. Наприклад, С.І. Боголюбський [5] вважає, що… При посиланні одночасно на декілька джерел літератури пишуться автори використаних джерел або позначаються номер під яким знаходиться автор списку літератури. [3,5,8,11]

Тема курсової роботи:

Яєчна продуктивність птиці перспективного і резервного генофондів.

btf.sau.sumy.ua

Еще по теме:

 • Штрафы по кредиту тинькофф Размеры штрафов и пени при просрочке платежа в Тинькофф-банке Кредиты Комментариев пока нет. Будь первым! 35,070 просмотров Подписывая кредитный договор, заемщик обязуется выполнять его условия. Если он нарушит какие-то его пункты либо не будет […]
 • Форма заявления начальнику уфмс Как и куда можно пожаловаться на УФМС Визит в УФМС для многих россиян ассоциируется с переживаниями и тратой времени. К счастью, зачастую управления на местах работают эффективно, радуя высоким качеством обслуживания. Однако встречаются и […]
 • Фмс разрешение на работу для студентов Как иностранному студенту устроиться на работу в России? Какие действия надо предпринять иностранным гражданам, проходящим обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации, для того, чтобы официально устроиться на работу? Для начала надо […]
 • Заявление о выплате заработной платы раньше срока Возможна ли выплата заработной платы ранее установленных п. 6 ст. 136 ТК РФ сроков? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Выплата работнику заработной платы ранее установленных сроков является нарушением трудового […]
 • Юристы ооо в уфе Юристы ооо в уфе Адвокатский кабинет «Правосудие» предлагает юридические услуги в Уфе. Мы предоставляем эффективную, квалифицированную помощь и поддержку от настоящих профессионалов. Наши юристы – это квалифицированные специалисты с […]
 • Детские пособия в луге Ежемесячные пособия за первого ребенка в г.Луга – 2018 Пособие за первого ребенка в 2018 году в г.Луга: кто может претендовать на пособие за первенца, как подсчитывается размер пособия, какие документы потребуется предоставить и сколько будут […]